Reklama

ZAPRASZAMY DO REKLAMY

Chcesz zdobyć 38milionów nowych klientów.

Ta oferta jest właśnie dla Ciebie i dla twojej Firmy.

Zostań Partnerem 38milionow.pl

38milionow.pl to możliwości i rozwój

O NAS

Serwis informacyjny 38milionow.pl to portal o charakterze społeczno-informacyjnym. Nasze motto to 38milionow powodów do dyskusji. Tworzymy własne materiały publicystyczne, informacyjne oraz śledztwa dziennikarskie, agregujemy najciekawsze materiały z mediów społecznościowych, poszukujemy nisz w sieci i kreujemy nowe rozwiązania.

Od marca 2016 roku spółka prowadzi portal 38milionow.pl. Poza portalem prowadzimy profile firmowe 38milionow.pl na Facebooku oraz na Twitterze. Posiadamy także własny kanał 38milionow.pl na Youtube. Spółka posiada niezbędne narzędzia w zakresie technologii opracowywania i przygotowywania treści merytorycznych, w tym telewizyjnych i filmowych.

 

OFERTA REKLAMOWA

38milionow.pl oferuje Państwu następujące rozwiązania reklamowe i promocyjne.

Wariant A

 • stały banner reklamowy na stronie głównej umieszczony pod materiałem głównym (wymiary 200×200 lub 480×60)

 • wyświetlany bez przerwy

 • dodatkowo 2 materiały sponsorowane w ciągu miesiąca (materiały promowane także na profilach 38milionow na Facebooku i Twitterze)

 • cena 3.000 netto.

Wariant B

 • stały banner reklamowy na stronie głównej umieszczony pod blokiem Twitter (wymiary 200×200)

 • wyświetlany bez przerwy

 • dodatkowo 1 materiał sponsorowany miesięcznie

 • cena 1.800 netto.

Szczegóły świadczenia Usług reklamowych przez 38milionow.pl Sp. z o.o. znajdują się w Regulamin świadczenia Usług Reklamowych w Serwisie informacyjnym 38milionow.pl

Kontakt w sprawie umieszczenia materiałów reklamowych i promocyjnych na stronie 38milionow.pl pod adresem: redakcja@38milionow.pl

 

 

Regulamin świadczenia Usług Reklamowych

w Serwisie informacyjnym 38milionow.pl

Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych w serwisie 38milionow.pl prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem 38milionow.pl Sp. z o.o., 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63, Prezes Zarządu: Jacek Podgórski 38milionow. KRS: 0000599054, REGON: 363638796, NIP: 5252645093 Kapitał zakładowy: 300.000 PLN

A. Definicje

 1. Serwis informacyjny 38milionow.pl – oznacza portal zorganizowany pod adresem 38milionow.pl.
 2. Cennik Usług Reklamowych – cennik określający aktualną wysokość opłat za Usługi Reklamowe, udostępniony na stronie internetowej 38milionow.pl.
 3. Reklama – oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.
 4. Usługi Reklamowe – oznacza świadczenia o charakterze promocyjno- marketingowym, realizowane przez 38milionow.pl z o.o., na stronach portalu 38milionow.pl zgodnie z Regulaminem.
 5. Zleceniodawca – oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą Usługę reklamową w portalu 38milionow.pl. Zleceniodawcą jest również agencja reklamowa lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.
 6. Wariant reklamowy – to ściśle określona pod względem technicznym forma prezentacji Reklamy w portalu 38milionow.pl
 7. Zlecenie zamieszczenia reklamowy – oznacza kierowaną do 38milionow.pl z o.o., ofertę zawarcia Umowy Reklamowej, złożoną pisemnie na adres redakcja@38milionow.pl, która określa wariant zamawianej Reklamy.
 8. Umowa Reklamowa – oznacza umowę zawartą na skutek przyjęcia Zamówienia zamieszczenia Reklamy przez 38milionow.pl z o.o., na podstawie której zobowiązuje się do świadczenia Usługi reklamowej w portalu 38milionow.pl w zamian za zapłatę wynagrodzenia.
 9. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego – oznacza zmianę ustalonych czasów lub miejsc wyświetlania Reklam, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.

B. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez 38milionow.pl Sp. z o.o.

 1. 38milionow.pl sp. z o.o świadczy na rzecz Zleceniodawcy Usługi reklamowe polegające na umieszczeniu i wyświetlaniu zgodnie z Umową reklamową:
 2. a) bannera reklamowego – graficznego elementu reklamowego, opracowanego w formie elektronicznej, zatwierdzonego przez 38milionow.pl z o.o. bądź też
 3. b) materiału sponsorowanego – artykułu, tekstu wskazanego przez Zleceniodawcę, zatwierdzonego przez 38milionow.pl z o.o,
 4. c) linku sponsorowanego – tekstowego linku składającego się z tytułu i krótkiego opisu wskazanego przez Zleceniodawcę do 150 znaków, zatwierdzonego przez 38milionow.pl Sp. z o.o. w określonym miejscu, na Portalu 38milionow.pl.
 5. Czas trwania reklamy jest określony Umową Reklamową.
 6. Wzór i treść banneru opracowuje Zleceniodawca.
 7. Wzór i treść linku sponsorowanego opracowuje Zleceniodawca.
 8. Dane techniczne banneru znajdują się na witrynie portalu 38milionow.pl oraz poniżej w Regulaminie.
 9. Dane techniczne materiału sponsorowanego znajdują się na witrynie portalu 38milionow.pl oraz poniżej w Regulaminie.
 10. Kliknięcie w banner powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu.
 11. Kliknięcie w link sponsorowany powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu.

C. Warunki świadczenia Usług reklamowych przez 38milionow.pl Sp. z o.o.

 1. pl Sp. z o.o. samodzielnie decyduje o zawartości portalu 38milionow.pl i ogólnym stylu prezentacji Reklam oraz o polityce reklam.
 2. pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowa reklamowej oraz wyświetlania Reklam, w szczególności Reklam niezgodnych z jej stylem lub polityką portalu lub też wobec których istnieć będzie podejrzenie o niezgodność zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym w RP prawem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Zleceniodawcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez 38milionow.pl Sp. z o.o. urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości obezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Zleceniodawcę, 38milionow.pl Sp. z o.o.  uprawniona jest do wstrzymania wyświetlania Reklamy.
 4. pl Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Zleceniodawcy ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za szkodę powstałą w wyniku wstrzymania wyświetlania Reklamy o treści bezprawnej lub też powstałą w wyniku wstrzymania wyświetlania Reklamy o treści, wstosunku, do której zostało skierowane do 38milionow.pl Sp. z o.o.  urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Zleceniodawcę.
 5. W przypadku uzyskania wiadomości bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Reklamy 38milionow.pl Sp. z o.o. zawiadomi Zleceniodawcę o zamiarze wstrzymania wyświetlania Reklamy.
 6. Zleceniodawca odpowiada za zgodność materiałów reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych.
 7. pl Sp. z o.o. nie odpowiada za treść emitowanych Reklam.
 8. Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia do 38milionow.pl Sp. z o.o. w drodze elektronicznej wszystkich informacji koniecznych do wykonania Usługi reklamowej
  w formie zgodnej z wymogami zamawianego Wariantu reklamowego najpóźniej na 5 dni robocze przed terminem pierwszego wyświetlenia Reklamy.
 9. Świadczenie Usług Reklamowych przez 38milionow.pl Sp. z o.o.  wymaga uprzedniego zawarcia z 38milionow.pl Sp. z o.o.  Umowy Reklamowej w Portalu 38milionow.pl przez Zleceniodawcę.
 10. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy składaniu Zlecenia Reklamowego przy użyciu strony WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 11. Wymogi zamawianego Wariantu reklamowego uzgadniane są ze Zleceniodawcą w Umowie Reklamowej. Wymagania dla banneru reklamowego to: wymiary 200×200 lub 480×60 pikseli, format JPG lub GIF, maksymalny rozmiar 1MB.
 12. W przypadku dostarczenia informacji wskazanych w pkt. 8 z opóźnieniem lub w formie niezgodnej z wymogami Wariantu reklamowego 38milionow.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Planie Emisji.

D.  Zawarcie umowy o świadczenie Usług Reklamowych 38milionow.pl Sp. z o.o.

 1. Zawarcie Umowy Reklamowej wymaga złożenia przez Zleceniodawcę Zlecenia Reklamowego w formie pisemnej na adres redakcja@38milionow.pl.
 2. Zlecenie reklamy bannerowej powinno zawierać: nazwę i dane Zleceniodawcy, informacje dotyczące kampanii, rodzaj reklamy, ilość odsłon oraz czas emisji, a także powinno być potwierdzone imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniodawcy.
 3. Zlecenie linku sponsorowanego powinno zawierać nazwę i dane Zleceniodawcy, informacje dotyczące kampanii, czas emisji, nazwa podmiotu, który będzie prezentowany na liście, dodatkowy opis wskazany przez Zleceniodawcę do 150 znaków, link prezentowany w wyszukiwarce, listę województw, w których link ma być prezentowany, a także powinno być potwierdzone imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniodawcy.
 4. Zlecenie materiału sponsorowanego powinno zawierać nazwę i dane Zleceniodawcy, informacje dotyczące kampanii, czas emisji, nazwa podmiotu, który będzie prezentowany na liście, dodatkowy opis czego ma artykuł dotyczyć wskazany przez Zleceniodawcę, link prezentowany w wyszukiwarce, listę województw, w których link ma być prezentowany, a także powinno być potwierdzone imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniodawcy.
 5. pl Sp. z o.o potwierdza otrzymanie Zlecenia Reklamowego za pomocą poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności. Do zawarcia Umowy reklamowej dochodzi w drodze przyjęcia Zlecenia reklamowego przez 38milionow.pl Sp. z o.o w terminie do 5 dni roboczych od dokonania Zlecenia Reklamowego w drodze powyżej wskazanej.
 6. W przypadku braku odpowiedzi 38milionow.pl Sp. z o.o w terminie powyżej wskazanym, poczytuje się w razie wątpliwości, iż do zawarcia Umowy Reklamowej nie doszło.

E. Prawo do modyfikacji i anulowania zlecenia

 1. pl Sp. z o.o gwarantuje Zleceniodawcy prawo do Modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w Regulaminie jedynie po wyrażeniu przez 38milionow.pl Sp. z o.o zgody na zakres proponowanych Modyfikacji Zlecenia Reklamowego.
 2. Oświadczenie o chęci Modyfikacji Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone do 38milionow.pl Sp. z o.o nie później niż na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy. Po upływie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia 38milionow.pl Sp. z o.o oświadczenia o Modyfikacji Zlecenia Reklamowego, w przypadku, w którym 38milionow.pl Sp. z o.o nie odpowie na taką ofertę, poczytuje się w razie wątpliwości, iż 38milionow.pl Sp. z o.o nie wyraził zgody na dokonanie Modyfikacji Zlecenia Reklamowego.
 3. W przypadku nieprzyjęcia oferty Modyfikacji Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru: zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia Reklamowego albo wypowiedzieć Umowę Reklamową. Takie wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z natychmiastową rezygnacją ze Zlecenia Reklamowego za zapłatą kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
 4. Warunkiem skutecznego wypowiedzenia Umowy jest doręczenie 38milionow.pl Sp. z o.o w formie elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Reklamowej i rezygnacji ze Zlecenia Reklamowego.
 5. Uważa się, że w sytuacji:
  1. niedostarczenia przez Zleceniodawcę kreacji lub materiałów reklamowo- promocyjnych do zamieszczenia w Portalu 38nilionow.pl co najmniej na 5 (słownie: trzy) dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy, lub
  2. dostarczenia przez Zleceniodawcę kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych niezgodnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej Reklam lub w terminie późniejszym niż na 5 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy do wykonania Umowy Reklamowej nie doszło z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty 38milionow.pl Sp. z o.o kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
 7. Zlecenie Reklamowe może być również wypowiedziane w całości:
  1. nie później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy bez skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej wobec 38milionow.pl Sp. z o.o;
  2. później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania

Reklamy, z zastrzeżeniem powstania prawa 38milionow.pl Sp. z o.o do naliczenia kary umownej w wysokości 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia wyświetlania Reklamy,

F. Tryb reklamacyjny

 1. W przypadku niewyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania Reklamy z winy 38milionow.pl Sp. z o.o, 38milionow.pl Sp. z o.o zobowiązuje się do powtórnego wyemitowania Reklamy w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie na Portalu 38milionow.pl.
 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu niewyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania Reklamy z winy 38milionow.pl Sp. z o.o, jeżeli nie zawiadomi 38milionow.pl Sp. z o.o o wadach wyświetlania Reklamy w terminie 30 dni od ustalonego terminu zakończenia wyświetlania Reklamy lub zalega z płatnościami za Usługi Reklamowe 38milionow.pl Sp. z o.o.
 3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku dokonania płatności wynikających z Usług Reklamowych 38milionow.pl Sp. z o.o.
 4. pl Sp. z o.o udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

G. Warunki płatności i fakturowanie

 1. Wynagrodzenie należne 38milionow.pl Sp. z o.o za Usługi Reklamowe jest ustalane na podstawie Cennika dostępnego na stronie www.38milionow.pl w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego przez Zleceniodawcę. W uzasadnionych przypadkach 38milionow.pl Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany ceny.
 2. Faktury VAT są wystawiane przez 38milionow.pl Sp. z o.o, w ciągu 7 dni od terminu zakończenia Usługi Reklamowej, przewidzianego w Zleceniu Reklamowym, chyba że Umowa Reklamowa stanowi inaczej.
 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że Zlecenie Reklamowe stanowi inaczej.
 4. W przypadku nie zapłacenia faktury w terminie, 38milionow.pl Sp. z o.o będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
 5. Kary umowne płatne są na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez 38milionow.pl Sp. z o.o.
 6. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują wobec 38milionow.pl Sp. z o.o. za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.
 7. Cennik Reklam obejmuje ceny za Usługi Reklamowe 38milionow.pl Sp. z o.o netto, a wszystkie koszty związane z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi są pokrywane przez Zleceniodawcę.

H. Zakres odpowiedzialności 38milionow.pl Sp. z o.o

 1. 38milionow.pl Sp. z o.o jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Reklamowych 38milionow.pl Sp. z o.o, jeżeli jest to spowodowane:
 2. a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
 3. b) przyczynami niezależnymi od 38milionow.pl Sp. z o.o (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 4. pl Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Usług Reklamowych.
 5. pl Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 6. pl Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 7. pl Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Zleceniodawcy, w szczególności korzystania przez niego z portalu 38milionow.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 8. pl Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Zleceniodawcy, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika
  z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądowego lub administracyjnego.
 9. Wyłącznym źródłem zobowiązań 38milionow.pl Sp. z o.o jest Regulamin oraz Umowa reklamowa. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla 38milionow.pl Sp. z o.o.

I. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2017 roku.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. pl Sp. z o.o ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie właściwy dla siedziby 38milionow.pl Sp. z o.o.